News PNU

PNU NEWS
  • News and Activity
  • Recruit
  • Purchase
  • PNU Channel
  • PNU Radio

เกียรติแห่ง มนร.

การพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง สร้างศาสตร์แห่งการเรียนรู้

สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ และเป็นที่พึ่งของทุกคน

PNU Learning Hub

ข้อมูลปี 2564

มนร. องค์กรแห่งการยกย่องและเชิดชูเกียรติ

Awards and Pride

ผลผลิตของมนร. คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

รองศาสตราจารย์ ดร. รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์