ตามที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มีนโยบายในการจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา
เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัยและจริยธรรม เรียนดี ยากจน/ยากจนพิเศษ
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
ได้แก่สถาบันทางการศึกษา  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และมูลนิธิ หน่วยงาน ได้รับทุนต่อเนื่องจนจบ
และ แบบไม่ต่อเนื่องได้ครั้งเดียว ตามเงื่อนไขของผู้ให้ทุนการศึกษา


คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • นักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษาต้องเป็นนักศึกษากำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4
 • มีผลการเรียนดี (เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป) ตามเงื่อนไขของผู้ที่ให้ทุนการศึกษา
 • เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และจริยธรรม เรียนดี ยากจน/ยากจนพิเศษ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจาก คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ที่นักศึกษาเรียน ตามเงื่อนไขของผู้ที่ให้ทุนการศึกษา
 • ร่วมกิจกรรม จิตอาสา ช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัยทั้งภายใน/ภายนอก จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่มีการรับทุนซ้ำซ้อนกับทางมูลนิธิ หน่วยงานอื่น ในปีการศึกษาเดียวกัน (ยกเว้นนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 • ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ของผู้ที่ให้ทุนการศึกษาแต่ทุน แต่ละปีการศึกษา

ขั้นตอน ดังนี้

 • กองพัฒนาศึกษา ส่งบันทึกข้อความ ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร นักศึกษาที่สนใจที่มีคุณสมบัติที่ระบุ ไปยังคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ตามเงื่อนไขของผู้ที่ให้ทุนการศึกษา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
 • นักศึกษาต้องติดต่อประสาน อาจารย์ เจ้าหน้าที่  คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ที่นักศึกษาเรียน
 • วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน พิจารณา คัดเลือกนักศึกษา รวบรวมใบสมัครส่งมายังกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
 • กองพัฒนานักศึกษา ส่งใบสมัครไปยังหน่วยงานที่ให้ทุนการศึกษาต่อไป
ชื่อแหล่งทุนการศึกษาจำนวนเงิน (บาท/คน)
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี27,500
ทุนการศึกษามูลนิธินิวัติไกรฤกษ์20,000
ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท CP30,000
ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ30,000
ทุนการศึกษาบริษัทน้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด40,000
ทุนการศึกษาโครงการ “บัณฑิตคืนถิ่น” มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา60,000
ทุนการศึกษาเทสโก้โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย15,000
ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.น.ข10,000
ทุนการศึกษาผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ทุนเยียวยา)20,000
ทุนการศึกษา มูลนิธิวิภาวดีรังสิต4,000
ทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย25,000
ทุนการศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด10,000
ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ30,000
โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้27,500
ทุนการศึกษาทิสโก้ เพื่อการกุศล15,000
การสนับสุนนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ (ค่าเล่าเรียนอย่างเดียว) จ่ายตามความเป็นจริงใบเสร็จค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา
ทุนการศึกษามูลนิธิทาคาฮาชิ15,000
กองทุนการศึกษา 100 ปี เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส12,000
15,000  
โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สกอ.) ได้ค่าเทอมอย่างเดียวตลอดหลักสูตร จ่ายค่าเทอมแบบระบบเหมาจ่ายของแต่ละคณะ6,450
ทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี26,500
โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สกอ.) ได้ค่าครองชีพย่างเดียวตลอดหลักสูตร เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท/คนปีละ 40,000
ทุนการศึกษาบริษัทสยามสไมล์3,000
ทุนการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา9,000
ทุนจาก ผู้บริหาร อาจารย์  บุคลากร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์1,000
2,000  

เป็นทุนสำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือเอก ณ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา โดยจะเปิดให้สมัครเรียนได้ทุกสาขา ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์และพยาบาล ในส่วนของสาขาสาธารณสุขและสาขาอื่น ๆ ที่ไม่มีการฝึกปฏิบัติทางคลินิกสามารถสมัครได้ แอบบอกอีกนิดนึงว่าทุนนี้ยังเป็นทุนเต็มจำนวน ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดด้วยน้า

ทุนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้…

ทุนการศึกษาเต็มจำนวนสำหรับปีแรก (มูลค่าไม่เกิน 35,000USD หรือประมาณ 1,115,000 บาท) หากต้องการขอทุนอีกในปีต่อไปสามารถขอได้ไม่เกิน (17,500USD หรือประมาณ 557,000 บาท) แต่ต้องได้รับการพิจารณาเป็นกรณีไป
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาทั้งหมด รวมถึงค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
ประกันสุขภาพ
ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดสำหรับการเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ
เงื่อนไข :

ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย (ไม่ถือสองสัญชาติ) มีสุขภาพแข็งแรง และต้องไม่มีวีซ่าอพยพจากอเมริกา หรือกรีนการ์ด
ห้ามทำงานต่อที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 2 ปีหลังเรียนจบ (หลังจากนั้นมาทำงานได้ตามปกติ)
จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับปริญญาตรี
TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน โดยผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
ผู้สมัครจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยช่วงสอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องใช้สมัคร :

✔️ใบสมัครออนไลน์ พริ้นต์ออกมาเซ็นชื่อ

✔️สำเนาทรานสคริปต์ เซ็นรับรองด้วยตัวเองทุกหน้า

✔️ผลสอบ TOEFL ที่พริ้นต์จาก pdf ในเว็บ ETS โดยตรง

✔️สำเนาเรซูเม่ (ไม่เกิน 2 หน้า)

✔️หนังสือรับรอง 2 ฉบับ ใช้แบบฟอร์มของทุนโดยอาจารย์หรือนายจ้าง

รับสมัครช่วง : แล้วแต่ประกาศ โดยจะเปิดรับสมัครล่วงหน้า 1 ปี

ดูต่อได้ที่ http://www.fulbrightthai.org/

ทุนนี้เป็นทุนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Foreign and Commonwealth Office (FCO) และองค์กรที่ร่วมมืออื่น ๆ เป็นทุนการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่จะเติบโตเป็นผู้นำของโลกในอนาคต โดยให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอังกฤษเป็นเวลา 1 ปี ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ค่าเรียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่ากินอยู่ เริ่ดมากจริง ๆ ค่า

ทุนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้…

ค่าเล่าเรียน
ค่าใช้จ่ายรายเดือน
ค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ
ค่าสมัครวีซ่า
ค่าเดินทางในการเข้าร่วมกิจกรรมของ Chevening ที่จะจัดในสหราชอาณาจักร
เงื่อนไข :

มีสัญชาติไทย
มีความตั้งใจจะเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อสำเร็จการศึกษา
มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 2 ปีขึ้นไป
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยคะแนนอย่างน้อยเทียบเท่าเกียรตินิยมอันดับ 2 (Upper Second-class Honours) ตามระบบอังกฤษ หรือเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0
มีทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับเทียบเท่า IELTS 6.5 ขึ้นไป
 มีศักยภาพความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ
เอกสารที่ต้องใช้สมัคร :

✔️หนังสือเดินทาง / บัตรประจำตัวประชาชน

✔️ทรานสคริปต์จากมหาวิทยาลัย และใบรับรองจบการศึกษา

✔️ตัวเลือกสาขาที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาโท ณ สหราชอาณาจักร

✔️บุคคลอ้างอิงจำนวน 2 คน ที่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถ และทักษะด้านวิชาการของผู้สมัคร

รับสมัครช่วง : เดือนสิงหาคมของทุกปี

ดูต่อได้ที่ https://www.chevening.org/

ทุนการศึกษาจาก Bill & Melinda Gates Foundation มีขึ้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่อยู่นอกเขตพื้นที่สหราชอาณาจักร ที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาโทและเอก ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ซึ่งอันนี้เป็นทุนเต็มจำนวนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกไปเลยค่า ลองมาดูตัวเลือกกันได้เลย…

ระดับปริญญาเอก (PhD)
ระดับปริญญาโทหลักสูตร Master of Science (MSc) / Master of Letters (MLitt)
หรือระดับปริญญาโทหลักสูตรการศึกษา 1 ปี (เช่นหลักสูตร MPhil, LLM, MASt, Diploma, MBA)
มูลค่าทุนการศึกษา :

ทุนเต็มจำนวนรวม 80 ทุน (สำหรับนักศึกษาสหรัฐฯ 25 ทุน และนักศึกษาจากชาติอื่น ๆ 55 ทุน)

เงื่อนไข :

ไม่ใช่พลเมืองของสหราชอาณาจักร
มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ
มีศักยภาพในการเป็นผู้นำ
มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์กำหนด
อ่านคำแนะนำในการสมัครขอรับทุนได้ที่ : www.gatescambridge.org/apply/how-apply

รับสมัครช่วง : กันยายน-ธันวาคม ของทุกปี

ดูต่อได้ที่ https://www.gatescambridge.org/

Erasmus Mundus เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเอรัสมุสของสหภาพยุโรป เน้นช่วยเหลือด้านการศึกษาผ่านทางทุนการศึกษาและความร่วมมือระหว่างสถาบันในทวีปยุโรป และประเทศกำลังพัฒนา โดยให้ทุนในหลักสูตรเดียวกันให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้ถึง 2-3 ประเทศ โดยเรียนประเทศละ 1-2 เทอม และข่าวดีที่ทุกคนรอฟังก็คือ เขาครอบคลุมสนับสนุนเงินเดือนและที่พักให้ด้วยจ้า! 

ทุนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้…

ครอบคลุมค่าเล่าเรียน 
ค่าธรรมเนียมห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ
ค่าประกันสุขภาพ
สนับสนุนเงินเดือนและที่พัก
เงื่อนไข :

เป็นนักศึกษาและนักวิชาการจากทุกประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรป
ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
มีผลการเรียนและความสามารถทางภาษา
รับสมัครช่วง : ปิดรับสมัครช่วงเดือนมกราคมของทุกปี

ดูวิธีการสมัครเพิ่มเติม คลิก

ดูต่อได้ที่ https://ec.europa.eu/

เป็นทุนให้เปล่าจากรัฐบาลออสเตรเลีย เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ด้านการศึกษา การวิจัยระดับสูง และการพัฒนาวิชาชีพ โดยให้กับนักศึกษาต่างชาติไม่จำกัดจำนวนทุน

ทุนนี้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่…

ทุนปริญญาโท (ไม่เกิน 2 ปี) และปริญญาเอก (ได้ถึง 4 ปี) (Endeavour Postgraduate Scholarship)
ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship) สำหรับการวิจัยระยะสั้น ในปริญญาโทหรือปริญญาเอก ระยะเวลารับทุน 4-6 เดือน
ทุนอาชีวศึกษา และฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship) ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรอนุปริญญา อนุปริญญาชั้นสูงหรืออนุปริญญา ระยะเวลาได้รับทุน 1-2.5 ปี
ทุนสำหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship) ระยะเวลารับทุน 1-4 เดือน
เงื่อนไข :

สมัครเรียนและได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย โดยจะต้องได้ใบ Offer แบบไม่มีเงื่อนไข (Unconditional) จากทางมหาวิทยาลัย
อายุ 18 ปีขึ้นไป
เรียนจบปริญญาตรี
มีผลคะแนน IELTS 6.5 โดยไม่มี Band ไหนต่ำกว่า 6.0
รับสมัครช่วง : เดือนตุลาคมของทุกปี

ดูต่อได้ที่ https://internationaleducation.gov.au/

ทุน Franco-Thai 2020 (ทุนของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย) มอบให้กับนักเรียนไทย ไม่จำกัดสาขา ไม่จำกัดสถาบัน ไม่ต้องใช้คืน มีทั้งทุนสำหรับปริญญาโท และปริญญาเอก และมีทั้งแบบทุนเต็มจำนวน หรือครอบคลุมแค่บางส่วน และสามารถเลือกเรียนได้ทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสด้วยนะ ส่วนมูลค่าทุนการศึกษาก็เริ่ดมาก 

ทุนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้…

มีสวัสดิการสังคมเงินรายได้ เงินค่าใช้จ่ายรายเดือน
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
สวัสดิการนักเรียนทุน
ประกันสุขภาพ
หน่วยงานดูแลนักเรียนทุน
ช่วยเหลือในการจองที่พัก
ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า
เรียนภาษาฝรั่งเศสฟรีก่อนเดินทาง
เงื่อนไข :

อายุไม่เกิน 35 ปี
สมัครเรียนต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสถานศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศสแล้ว (ไม่จำกัดสาขา)
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศสได้
รับสมัครช่วง : เดือนตุลาคมของทุกปี

ดูต่อได้ที่ http://francothai-science.com/scholarships/

ทุน DAAD Helmut-Schmidt-Programme Masters Scholarships เป็นทุนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงทุนเพื่อการทำวิจัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่สถาบันในประเทศเยอรมนี โดยสนับสนุนค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งในแต่ละรอบก็มีมหาลัยดัง ๆ หลายที่ หลากหลายสาขาเปิดรับ ใครอยากไปเยอรมันปักหมุดรอไว้เลย!

ทุนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้…

ให้การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
สนับสนุนเงินรายเดือน 850 ยูโร (ประมาณ 30,000 บาท)
การประกันสุขภาพในเยอรมนี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เงินช่วยเหลือการศึกษาและการวิจัย
สามารถพาครอบครัวมาอยู่ด้วยได้ และได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มด้วย
เงื่อนไข :

ต้องผ่านการสอบประเมินความรู้ (Feststellungsprüfung / Assessment test)
มีวุฒิปริญญาตรีที่เทียบเท่า
มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่ประเทศบ้านเกิดของตนในอนาคต
ทุนนี้มอบให้กับผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาซึ่งยังไม่มีประสบการณ์วิชาชีพ และผู้ที่ผ่านการทำงานมาบ้างแล้ว
ได้รับปริญญาตรีในช่วง 6 ปีก่อนการสมัครทุนนี้
ไม่พิจารณาผู้ที่พำนักอยู่ในเยอรมนีนานกว่า 15 เดือน ณ เวลาที่สมัคร
Noted : ก่อนการสอบผู้สมัครอาจสมัครเข้าเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบได้ที่ “Studienkolleg” เป็นเวลา 1 ปี โดยการสมัครสอบเข้าเรียนนั้น ต้องมีความรู้ภาษาเยอรมันในระดับ B1/B2

รับสมัครช่วง : ปิดรับสมัครช่วงเดือนกรกฎาคม

ดูวิธีการสมัคร คลิก

ดูต่อได้ที่ https://www.daad.or.th/th/

ใครที่ชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่น ลองมาดูทุนนี้เลย เพราะเขามีทุนครอบคลุมหลากหลาย โดยมีทุนทั้งหมด 7 ประเภทด้วยกัน อ่านรายละเอียดทุนการศึกษาสำหรับแต่ละระดับการศึกษาได้ที่ www.th.emb-japan.go.jp ความเก๋ไก๋ของทุนนี้คือนอกจากจะได้ไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นฟรี ๆ แล้ว ยังได้การสนับสนุนทั้งค่าเล่าเรียน ตั๋วเครื่องบิน พร้อมเงินกว่าเดือนละ 50,000 บาท โดยไม่ต้องใช้คืน! (โดยมูลค่าทุนจะขึ้นอยู่กับประเภทของทุนที่สมัคร)

เงื่อนไข : ขึ้นอยู่กับประเภทของทุนที่สมัคร 

 1. ทุนนักศึกษาปริญญาตรี

ทุนระดับปริญญาตรีเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ทุกสาขาที่มีเปิดสอนในประเทศญี่ปุ่น (ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์)
อายุไม่เกิน 25 ปี
จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย
GPA ไม่ต่ำกว่า 3.50
**กรณีที่มี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.30 มีสิทธิ์สมัครสอบได้หากมีผลสอบวัดระดับ JLPT หรือ EJU

 1. ทุนนักศึกษาวิจัย

ทุนนักศึกษาวิจัยเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาโทและเอก (ต้องเป็นสาขาเดิมหรือเกี่ยวข้องกับที่จบมา)
อายุไม่เกิน 35 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย
GPA ระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ GPA ระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50 
**กรณีที่มี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.80 มีสิทธิ์สมัครสอบได้หากมีผลสอบวัดระดับ JLPT หรือ EJU

 1. ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ

ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเข้าศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีญี่ปุ่น (โคเซ็น) ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลไฟฟ้า การสื่อสาร สถาปัตยกรรม โยธา เดินเรือ วัสดุศาสตร์ ฯลฯ

ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพเข้าศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา ทางด้านสายอาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ โภชนาการ ทำอาหาร/ขนม ภาพยนตร์ การท่องเที่ยว ล่าม ฯลฯ

อายุไม่เกิน 25 ปี
จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย
GPA ระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00
รับสมัครช่วง : ขึ้นอยู่กับประเภทของทุนที่สมัคร

ดูต่อได้ที่ https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_th/

แยกประเภทของทุนการศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ทุนการศึกษาโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

สนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี

ทุนการศึกษาผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ทุนเยียวยา)

ข่าวทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ภายในความดูแลของ

กองพัฒนานักศึกษา